Ochrana osobních údajů – GDPR – soubory cookies

 

Pro všechny naše klienty a návštěvníky jsme maximálně transparentní. Níže najdete informace o ochraně osobních údajů, GDPR a o souborech cookies.

Podmínky použití tohoto webu naleznete zde.

Prohlášení o ochraně autorských práv najdete zde.

Společnost/poskytovatel: Digital Flow SEO s.r.o., IČO 11637773, sídlo Jindřicha Plachty  3163/28, Praha 5 150 00

 

Ochrana osobních údajů, GDPR a soubory cookies

Základní ustanovení

 1. Tento článek upravuje, jakým způsobem nakládá Poskytovatel s osobními údaji Návštěvníka, Klienta, Uživatele, či jakékoli jiné osoby, jejíž osobní údaje byly přímo Návštěvníkem, Klientem či Uživatelem Poskytovateli sděleny či byly sděleny spolupracující osobou Poskytovatele (dále jen „Osoba“), které jsou fyzickými osobami. Správcem osobních údajů se pro účely tohoto článku rozumí Digital Flow SEO s.r.o., IČO 11637773, sídlo Jindřicha Plachty  3163/28, Praha 5 150 00; jednatel Ing. Daniel Bumba, Jindřicha Plachty  3163/28, Praha 5 150 00(dále jen „Poskytovatel“)
 2. Poskytovatel bere ochranu osobních údajů Osob velmi vážně, a proto se snaží vždy co nejpřesněji a transparentně informovat Osoby o tom,
  1. za jakým účelem a na základě jakého právního základu bude Poskytovatel osobní údaje Osob zpracovávat,
  2. jaké osobní údaje Osob bude Poskytovatel zpracovávat,
  3. jakým způsobem bude Poskytovatel osobní údaje Osob zpracovávat,
  4. komu mohou být osobní údaje Osob Poskytovatelem předány,
  5. jaká jsou práva Osob ve vztahu k ochraně jejich osobních údajů.
 1. Tato ochrana osobních údajů Osob se vztahuje na:
  1. zpracování osobních údajů, které Poskytovatel provádí v souvislosti s využíváním webových rozhraní,
  2. zpracování osobních údajů, které Poskytovatel provádí během komunikace s Osobou prostřednictvím emailu, telefonu a dalších prostředků dálkové komunikace nebo osobní komunikace,
  3. zpracování osobních údajů, které Poskytovatel provádí během trvání obchodního vztahu Poskytovatele s Osobou a dodavateli Poskytovatele,
  4. zpracování osobních údajů Osob, které je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Poskytovatele.
 2. V případě, že by Osoba potřebovala jakékoli další vysvětlení, může se svou žádostí obrátit na Poskytovatele prostřednictvím emailu na info@digitalflowseo.com.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas Digital Flow SEO s.r.o., IČO 11637773, sídlo Jindřicha Plachty  3163/28, Praha 5 150 00, (Poskytovatel), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:

jméno a příjmení
název společnosti
e-mail
telefonní číslo
IČ, DIČ
cookies
IP adresa
Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, IČ, DIČ, e-mail, IP adresa a cookies je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem nabídky zboží či služeb, uzavírání a plnění smluvních závazků. Tyto údaje budou Poskytovatelem zpracovány po dobu 3let.

Zpracování osobních údajů je prováděno Digital Flow SEO s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto s.r.o. mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

poskytovatel webového rozhraní
poskytovatel informačního systému
poskytovatel marketingového softwaru
poskytovatel služby
poskytovatel aplikace
případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@digitalflowseo.com nebo dopisu na kontaktní údaje Digital Flow SEO s.r.o., se sídlem Jindřicha Plachty  3163/28, Praha 5 150 00.
Zpracování osobních údajů je prováděno Poskytovatelem, osobní údaje však pro Poskytovatele mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatel softwaru: Google, Meta Platforms Ireland Limited, Microsoft

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
na přenositelnost údajů,
v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

 1. Ochrana osobních údajů Osob je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími příslušnými právními předpisy, těmito VOP přístupnými na webových stránkách Poskytovatele a vnitřním zabezpečením Poskytovatele.
 2. Rozsah osobních údajů Osob, které Poskytovatel zpracovává, se liší podle účelu zpracování. Osobní údaje Osob jsou Poskytovatelem zpracovány za těmito účely:
  1. Poskytování produktů a služeb a plnění Smlouvy (dále jen „Účel A“)
   1. Osobní údaje Osob zpracovává Poskytovatel za tím účelem, aby mohl Osobě poskytnout služby a produkty Poskytovatele (marketingové služby a konzultace a další související služby).
   2. Poskytovatel vždy vyžaduje pouze přiměřené a relevantní údaje, které jsou nezbytné, aby mohl Poskytovatel poskytnout jeho služby a produkty v perfektní kvalitě. Bez těchto údajů by Poskytovatel nemohl produkty a služby poskytnout.
   3. Právním základem v tomto případě je tedy zpracování údajů pro účely plnění Smlouvy.
  2. Plnění právních povinností (dále jen „Účel B“)
   1. Osobní údaje Osob zpracovává Poskytovatel zejména v souvislosti s povinností účetní a daňové legislativy, předpisů upravujících archivnictví a vedení evidencí, případně v souvislosti s dalšími právními předpisy.
  3. Poskytování novinek, tipů a marketingových nabídek (dále jen „Účel C“)
   1. Osobní údaje Osob zpracovává Poskytovatel za účelem zasílání novinek, tipů a marketingových informací o produktech a službách poskytovaných Poskytovatelem a partnery Poskytovatele na základě souhlasu uděleného Osobou.
   2. Po udělení takového souhlasu bude Poskytovatel moci Osobu prostřednictvím emailu, telefonicky nebo s využitím dalších prostředků dálkové komunikace kontaktovat a Osoba tak získá hodnotné informace o nových službách, produktech a dalších zajímavostech. Osoba také bude moci získávat e-booky a info produkty Poskytovatele, které Poskytovatel pro Osoby průběžně připravuje.
   3. Pokud Osoba udělí Poskytovateli tento souhlas, bere na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, že lze souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti, emailem na info@digitalflowseo.com nebo kliknutím na odkaz v emailové zprávě, která bude Osobě Poskytovatelem za tímto účelem zaslána.
   4. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.
  4. Propagace produktů a služeb Poskytovatele (dále jen „Účel E“)
   1. Poskytovatel zpracovává některé osobní údaje Osob také pro své marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích tištěných i online (dostupných na internetu) propagačních materiálů, pokud není smluvně mezi Poskytovatelem a Osobou stanoveno jinak.
   2. Osoba svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro tento Účel E dává Poskytovateli automaticky uveřejněním své recenze na jakémkoli recenzním portálu či jiným způsobem.
   3. Pokud Osoba udělí Poskytovateli tento souhlas podle předchozího bodu, bere na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, že lze souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti nebo emailem na info@digitalflowseo.com
  5. Osobní údaje zájemců o práci (dále jen „Účel F“)
   1. Poskytovatel zpracovává některé osobní údaje Osob také u zájemců o práci za účelem získání pracovní pozice u Poskytovatele.
   2. Osoba svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro tento Účel F dává Poskytovateli automaticky odpovědí na inzerát Poskytovatele či zasláním svého životopisu a dalších údajů Poskytovateli, a to elektronicky, listinnou formou nebo vyplněním kontaktního formuláře na webovém rozhraní Poskytovatele.

Rozsah zpracování osobních údajů

 1. Pro poskytování produktů a služeb Poskytovatele může od Osoby Poskytovatel požadovat a zpracovávat osobní údaje týkající Osoby či společnosti Osoby. Jedná se zejména o tyto údaje:
  1. jméno a příjmení,
  2. adresa,
  3. datum narození či rodné číslo,
  4. telefonní číslo,
  5. emailová adresa,
  6. číslo bankovního účtu a jiné transakční údaje,
  7. název obchodní firmy,
  8. identifikační nebo daňové identifikační číslo,
  9. url adresy profilů na sociálních sítích a údaje na profilech zveřejněných,
  10. informace o zařízení Osoby, ze kterého navštěvuje webové rozhraní poskytovatele a další informace o návštěvě webového rozhraní Poskytovatele,
  11. další údaje, které souvisejí s konkrétními produkty či službami, které Poskytovatel poskytuje (např. údaje o obchodních partnerech a zaměstnancích Osob nebo obchodnich aktivitách Osoby, které Osoba vyplní na webovém formuláři do pole „Vaše zpráva“, informace a dokumenty k případu Osoby, které Osoba Poskytovateli zašle formou emailové zprávy či jiného prostředku dálkové komunikace, informace a dokumenty, které Osoba předá Poskytovateli v listinné podobě apod.), a/nebo
  12. v případě vyplnění a odeslání webového formuláře žádosti zpracovává Poskytovatel za účelem splnění evidenčních povinností o udělení souhlasu Osoby se zpracováním osobních údajů podle tohoto článku také datum a čas odeslání webového formuláře a IP adresu zařízení, ze kterého byl formulář odeslán.
 2. Pro poskytování novinek, tipů, marketingových nabídek a obchodních sdělení (Účel C) může Poskytovatel od Osoby požadovat a zpracovávat její osobní údaje, a to zejména:
  1. jméno a příjmení,
  2. adresa,
  3. telefonní číslo,
  4. emailová adresa,
  5. název obchodní firmy,
  6. identifikační nebo daňové identifikační číslo,
  7. url adresy profilů na sociálních sítích a údaje na profilech zveřejněných,
  8. informace o zařízení Osoby, ze kterého navštěvuje webové rozhraní poskytovatele a další informace o návštěvě webového rozhraní Poskytovatele,
  9. zájmy a preference Osoby (pro vytvoření personalizovaného obsahu webových rozhraní a uživatelských účtů, aby Poskytovatel mohl Osobě poskytovat co nejvíce relevantní informace), a/nebo
  10. v případě vyplnění a odeslání webového formuláře nebo přihlášení k odběru některého z marketingových kanálů zpracovává Poskytovatel za účelem splnění evidenčních povinností o udělení souhlasu Osoby se zpracováním osobních údajů podle tohoto čl.  také datum a čas odeslání webového formuláře a IP adresu zařízení, ze kterého byl formulář odeslán.
 3. Pro vlastní marketingové účely Poskytovatele jako reference ve všech druzích tištěných i online propagačních materiálů (Účel E) může Poskytovatel zpracovávat osobní údaje Osoby, a to zejména:
  1. jméno a příjmení,
  2. obchodní firma,
  3. profilová fotografie,
  4. produkty či služby zakoupené Osobou na základě Smlouvy, a/nebo
  5. hodnocení Poskytovatele Osobou.
 4. Pro účely získání pracovní pozice u Poskytovatele (účel F) může Poskytovatel zpracovávat osobní údaje Osoby, a to zejména:
  1. jméno a příjmení,
  2. adresa,
  3. telefonní číslo,
  4. emailová adresa,
  5. fotografii,
  6. informace o vzdělání,
  7. datum a místo narození,
  8. informaci o bankovním účtu a zdravotní pojišťovně,
  9. a další informace uvedené v životopise nebo v komunikaci mezi Osobou a Poskytovatelem.
 5. Pokud by byly za výjimečných okolností poskytnuty Osobou Poskytovateli osobní údaje, které jsou podle GDPR právních standardů klasifikovány jako obzvláště citlivé – např. etnický původ, náboženské vyznání nebo zdravotní stav – je Poskytovatel povinen takové citlivé osobní údaje zpracovat pouze v souladu s příslušnou legislativou.

Způsob zpracování osobních údajů

 1. Ke zpracování osobních údajů Osob Poskytovatel přistupuje vždy s maximální obezřetností a dbá na jejich neustálou ochranu. Poskytovatel využívá např. šifrovací technologie, SSL certifikáty pro ochranu údajů zadaných prostřednictvím webových formulářů a dalších systémů s přístupovými hesly. Osobní údaje osob jsou Poskytovatelem zpracovány pouze k výše uvedeným účelům. Osobní data Osob zpracovává Poskytovatel v listinné podobě i elektronické podobě, a to jak manuálně, tak automatizovaným způsobem.
 2. V rámci zpracování osobních údajů nedochází ke zpracování osobních údajů prostřednictvím automatizovaného rozhodování.
 3. Osoba bere na vědomí, že je povinna své osobní údaje, ať už při registraci ve svém uživatelském účtu nebo v objednávce či Smlouvě, uvádět správně a pravdivě a že je povinna bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně v osobních údajích.
 4. Osoba potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byla poučena o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Doba zpracování a uchování osobních údajů Osob

 1. Poskytovatel se obecně snaží osobní údaje Osob zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou a při dodržení veškerých dalších zákonných povinností Poskytovatele a s ohledem na zajištění kvality produktů a služeb poskytovaných Poskytovatelem.
 2. Osobní údaje Osob získané v souvislosti s Účelem A zpracovává Poskytovatel po dobu trvání Smlouvy, po dobu plnění povinností z ní plynoucích pak zpracovává Poskytovatel tyto osobní údaje maximálně po dobu tří let a dále dle povinností stanovených právními předpisy (zejména z důvodů plnění povinností daňových, archivačních, evidenčních) po dobu pěti let. Pokud nedojde k uzavření Smlouvy mezi Osobou a Poskytovatelem a nedojde k poskytnutí služby na základě poptávky Osoby a požadavků Osoby, osobní údaje Osoby budou zpracovávány po dobu 1 roku a dále dle povinností stanovených právními předpisy (zejména z důvodů plnění povinností daňových, archivačních, evidenčních).
 3. Osobní údaje Osob získané v souvislosti s Účelem B zpracovává Poskytovatel po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 4. Osobní údaje Osob získané na základě souhlasu Osoby v souvislosti s Účelem C Poskytovatel zpracovává a využívá ke stanovenému účelu po dobu trvání souhlasu až do jeho odvolání. Tento souhlas může Osoba kdykoli odvolat a zažádat o vymazání údajů či jejich aktualizaci.
 5. Osobní údaje Osob získané v souvislosti s Účelem D zpracovává Poskytovatel maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší.
 6. Osobní údaje Osob získané v souvislosti s Účelem E zpracovává a využívá ke stanovenému účelu Poskytovatel po dobu trvání souhlasu až do jeho odvolání. Tento souhlas může Osoba kdykoli odvolat.
 7. Osobní údaje Osob získané v souvislosti s Účelem F zpracovává a využívá ke stanovenému účelu Poskytovatel po dobu do doby výběru zájemce, a pokud Osoba uzavře s Poskytovatelem smlouvu, tak i po dobu trvání pracovněprávního poměru, pokud předpisy nestanoví jinak. Zároveň, pokud smlouva mezi Osobou a Poskytovatelem uzavřena není, může Poskytovatel na základě poskytnutí souhlasu Osoby zpracovávat osobní údaje i po dobu delší, a to za účelem možné spolupráce a uzavření smlouvy v budoucnu.

Přístup k osobním údajům Osob a příjemci

 1. Osobní údaje Osob zpřístupňuje Poskytovatel pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří s Poskytovatelem spolupracují a také případně poskytovatelů nezbytných služeb na základě uzavřených zpracovatelských smluv, které splňují podmínky GDPR, a to tak, aby byly osobní údaje Osob v bezpečí, vždy však pouze v nezbytné míře pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního důvodu. Osobní údaje nejsou přeprodávány.
 2. Mezi případné další subjekty, které mohou mít přístup k osobním údajům Osob na základě zpracovatelské smlouvy patří zejména poskytovatelé serverových, cloudových, CRM a dalších IT softwarových řešení, poskytovatelé internetových systémů a poskytovatelé účetních a daňových služeb, poskytovatelé marketingových a komunikačních řešení a v případě Účelu C také provozovatelé sociálních sítí (dále jen „zpracovatel“).

Zpracování osobních údajů třetích osob

 1. V některých případech může Poskytovatel zpracovávat i osobní údaje fyzických osob spolupracujících s činností Osoby takovým způsobem, že tato spolupráce souvisí s předmětem činnosti Poskytovatele, pokud je těchto údajů k plnění třeba (dále jen „třetí osoby“), a to v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 2. Jedná se např. o osobní údaje zaměstnanců, Klientů nebo dodavatelů Osob apod., které Osoba Poskytovateli sdělí v souvislosti s plněním jednotlivých účelů. Osobní údaje třetích osob bude Poskytovatel zpracovávat dle účelu konkrétního zpracování podle podmínek, kterými se řídí i zpracování osobních údajů Osob.
 3. Osoba tímto výslovně prohlašuje, že získala a disponuje platným souhlasem třetích osob ke zpracování jejich osobních údajů. Osoba je povinna informovat Poskytovatele o skončení platnosti souhlasu třetích osob do 7 dní od vzniku takové skutečnosti.

Práva Osob plynoucí ze zpracování osobních údajů

 1. Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů má Osoba jakožto subjekt údajů následující práva:
  1. Právo na přístup k osobním údajům
   1. Toto právo znamená, že Osoba může od Poskytovatele kdykoli požadovat informace o tom, zda Poskytovatel zpracovává osobní údaje, které se Osoby týkají či nikoli. V případě, že takové údaje Poskytovatel zpracovává, má Osoba právo žádat informace, za jakými účely, v jakém rozsahu a jakým způsobem Poskytovatel osobní údaje Osoby zpracovává, a může žádat kopii těchto údajů.
  2. Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
   1. Toto právo znamená, že Osoba může od Poskytovatele kdykoli požádat o opravu nebo doplnění osobních údajů Osoby. Takový požadavek provede Poskytovatel bez zbytečného odkladu, ovšem s ohledem na aktuální technické možnosti Poskytovatele.
  3. Právo na výmaz
   1. Toto právo znamená, že v případě, že o to Osoba Poskytovatele požádá, vymaže Poskytovatel osobní údaje Osoby, a to pokud: (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) Osoba vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů Osoby, (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy, (v) Osoba odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů Osoby a zároveň již neexistují žádné další důvody pro jejich zpracování.
  4. Právo na omezení zpracování osobních údajů
   1. Toto právo znamená, že Osoba může Poskytovatele požádat o omezení zpracování osobních údajů Osoby. V takovém případě Poskytovatel osobní údaje Osoby znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které Osobě zajistí řádný výkon tohoto uplatněného práva.
  5. Právo na přenositelnost údajů
   1. Toto právo znamená, že Osoba může Poskytovatele požádat o to, aby Poskytovatel osobní údaje, které se Osoby týkají a které jsou zpracovávány automatizovaně, na základě souhlasu nebo smlouvy předal třetímu subjektu. Pokud by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva jiných osob, je možné, že takové žádosti nebude Poskytovatel moci vyhovět.
  6. Právo vznést námitku
   1. Toto právo znamená, že Osoba může vznést námitku proti zpracování osobních údajů Osoby z důvodu oprávněného zájmu nebo pro účely marketingových aktivit. Jestliže Osoba vznese námitku proti zpracování pro účely marketingových aktivit, přestane Poskytovatel osobní údaje Osoby zpracovávat. Jestliže Osoba vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu, takovou námitku Poskytovatel nejprve vyhodnotí a bude Osobu informovat o jejím vyřízení. Pokud bude námitce vyhověno, přestane Poskytovatel osobní údaje Osoby zpracovávat, může se ale stát i to, že takové námitce Poskytovatel nebude moci vyhovět.
  7. Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
   1. V případě nespokojenosti Osoby s vyřízením žádosti a uplatnění výkonu práva má Osoba právo podat stížnost k dohledovému orgánu – Úřadu na ochranu osobních údajů, web: uoou.cz, tel.: 234 665 111.
  8. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém ho Osoba poskytla
   1. Odvolat souhlas může Osoba kdykoli bez udání důvodu, a to buď kliknutím na odkaz v emailu, kterým Osoba souhlas udělila, písemně na adrese Digital Flow SEO s.r.o., IČO 11637773, sídlo Jindřicha Plachty  3163/28, Praha 5 150 00, případně prostřednictvím emailové adresy info@digitalflowseo.com.
 2. Poskytovatel zdvořile upozorňuje, že jeho činnost je vázána právními předpisy stanovujícími mu mnohé povinnosti. S odkazem na právní povinnosti může být uplatnění některého z výše uvedených práv Osoby výrazně omezeno nebo odmítnuto.
 3. V případě zjevně nedůvodných, nepřiměřených či opakovaných žádostí může Poskytovatel v souladu s právními předpisy za realizaci daného práva účtovat přiměřený administrativní poplatek nebo takovou žádost odmítnout.

Využívání a zpracování souborů cookies

 1. Poskytovatel používá pro evidenci Návštěvníků a Uživatelů a pro přizpůsobení a personalizaci obsahu webového rozhraní různé síťové identifikátory, tzv. soubory cookies, pixely nebo jiné technologie (dále společně jen „cookies“).
 2. Soubory cookies jsou malé datové soubory, které webové rozhraní Poskytovatele ukládá do zařízení (např. počítač, telefon, tablet, atd.) Návštěvníka či Uživatele. Cookies, které Poskytovatel využívá, pomáhají poskytovat a zlepšovat služby Poskytovatele a zjednodušit využívání webového rozhraní a zpříjemnit Návštěvníkům a Uživatelům zážitek při využívání webového rozhraní.
 3. Při návštěvě a používání webového rozhraní pouze pro informační účely, kdy neproběhne registrace do webového rozhraní ani udělení souhlasu s využitím cookies, shromažďujeme pouze takové údaje, které jsou nezbytné, aby webové rozhraní Poskytovatele fungovalo a zaručovalo bezpečnost a stabilitu při jeho užívání. V rámci webového rozhraní Poskytovatele se cookies dělí do těchto skupin:
  1. Nezbytně nutné cookies. Umožňují základní funkce webového rozhraní, jako je přihlášení uživatele a správa účtu a další základní funkčnost webového rozhraní. Bez těchto cookies by webové rozhraní nemohlo správně fungovat. Pro tyto cookies není vyžadován souhlas.
  2. Výkonové a analytické cookies. Jsou využívány k analýze toho, jak Návštěvníci nebo Uživatelé využívají webové rozhraní Poskytovatele. Tyto cookies nelze použít k přímé identifikaci Návštěvníka a jsou veskrze anonymní. Tyto cookies může Poskytovatel zpracovávat s uděleným souhlasem. Bez udělení tohoto souhlasu nebude Poskytovatel moci rozvíjet a zkvalitňovat své služby ani obsah webového rozhraní, aby Návštěvníci a Uživatelé v budoucnu dostávali relevantnější informace.
  3. Preferenční cookies. Slouží k zapamatování informací o Návštěvnících webového rozhraní, např. jazyka, časového pásma, rozšířeného obsahu nebo i pro přihlášení do zákaznické administrace. Tyto cookies můžeme zpracovávat s uděleným souhlasem. Bez udělení souhlasu může dojít ke ztížení použitelnosti webového rozhraní.
  4. Marketingové cookies. Používají se k identifikaci návštěvníků webu, nebo napříč různými webovými stránkami, např. obsahovými partnery a bannerovými sítěmi. Tyto cookies využívá Poskytoval k tomu, aby Návštěvníkovi či Uživateli mohl zobrazovat relevantní informace dle jeho preferencí a výběru, jakož i související reklamní sdělení. Tyto cookies může poskytovatel zpracovávat s uděleným souhlasem. Neposkytnutím tohoto souhlasu znemožní Návštěvník či Uživatel Poskytovateli připravit mu relevantní informace a nabídku na míru. Může se stát, že předložení informace pak nebudou odpovídat konkrétnímu stavu a nebudou moci nabídnout to nejvhodnější řešení. Pro marketingové soubory cookies využívá Poskytovatel i nástrojů externích společností.
   1. Google – nástroj Google Analytics – reklamní funkce nad rámec základních analytických funkcí (více ZDE), nástroj Google Tag Manager umožňující přidávání značek a cílení na webovém rozhraní (více ZDE), Google Ads – nástroj pro marketingové služby, které umožňují zobrazovat reklamu ve vyhledávačích a v obsahové a partnerské síti Google. (více ZDE), nástroje sítě YouTube – reklamní funkce nad rámec základních funkcí potřebných pro přehrávání videí (více ZDE),
   2. Meta Platforms Ireland Limited – marketingové služby, které umožňují zobrazení reklamy Návštěvníkům či Uživatelům webového rozhraní stránek při návštěvě sociální sítě Facebook, Instagram nebo jiných webů, které také používají tyto nástroje (více ZDE),
   3. Microsoft – marketingové služby, které umožňují zobrazení reklamy Návštěvníkům či Uživatelům webového rozhraní stránek při návštěvě sociální sítě Linkedin (více ZDE),
  5. Nezařazené cookies jsou takové, které nepatří do žádné jiné kategorie nebo jsou v procesu zařazování do kategorie.
 4. Soubory cookies, které Návštěvník či Uživatel povolí Poskytovateli zpracovávat, si může individuálně nastavit. Toto nastavení je možné provést skrze cookies lištu, která se zobrazí při první návštěvě webového rozhraní Poskytovatele. Po úvodní volbě je možné dodatečné nastavení cookies/udělené souhlasy či nesouhlasy změnit po kliknutí na ikonu ve spodní části webu. Další možností jak Návštěvník či Uživatel může nastavení cookies změnit či cookies zcela zablokovat, je přímo v nastavení využívaného internetového prohlížeče (nastavení pro některé prohlížeče najdete zde: Chrome, Firefox, Microsoft Edge).
 5. Návštěvník či Uživatel má v souvislosti s užíváním cookies zejména následující práva:
  1. požadovat po Poskytovateli informace, jaké osobní údaje Návštěvníka či Uživatele zpracovává,
  2. požadovat po Poskytovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  3. vyžádat si u Poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  4. požadovat po Poskytovateli výmaz těchto osobních údajů, který Poskytovatel provede pokud není v rozporu s platnými právními předpisy či oprávněnými zájmy Poskytovatele,
  5. obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na Poskytovatele nebo na Úřad na ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz, tel.: 234 665 111.
 6. Jedná-li se o Uživatele využívajícího Registrovaný přístup, mohou být sledovací údaje Uživatele shromažďované Poskytovatelem provázány s údaji, které jsou Poskytovatelem o Uživateli shromažďovány v průběhu registrace, např. s jménem či emailovou adresou Uživatele.
 7. Osobní údaje získané tímto způsobem jsou Poskytovatelem zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu Poskytovatele, a to za dodržení přísných interních pravidel tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům či únikům a vždy pouze v nezbytně nutné míře a po nejnutnější dobu.

 

V Praze dne 31. 8. 2022