Podmínky použití těchto webových stránek

 

Společnost/Poskytovatel: Digital Flow SEO s.r.o., IČO 11637773, sídlo Jindřicha Plachty  3163/28, Praha 5 150 00

 1. Tento článek vymezuje a upřesňuje základní práva a povinnosti Poskytovatele a Návštěvníků při použití webových rozhraní Poskytovatele, zejména, nikoliv však výlučně, na webu https://digitalflowseo.com (každé z nich dále jen „webové stránky“ nebo „internetové stránky Poskytovatele“).
 2. Návštěvníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví jakékoli webové rozhraní Poskytovatele či jeho provozovnu na adrese Jindřicha Plachty  3163/28, Praha 5 150 00. Registrací se Návštěvník stává Uživatelem.
 3. Všichni Návštěvníci, kteří přistupují a používají webová rozhraní provozovaná Poskytovatelem jsou povinni seznámit se s těmito podmínkami před započetím užívání těchto webových stránek. Pokud Návštěvník s podmínkami nesouhlasí, je povinen webové stránky opustit. Návštěvou webového rozhraní, poskytnutím souhlasu formou zaškrtnutí příslušného tlačítka, předáním takového souhlasu Poskytovateli od Klienta, registrací na webovém rozhraní nebo jeho faktickým využíváním či využíváním služeb a produktů Poskytovatele Návštěvník, Uživatel či Klient, jakož i jakákoli jiná fyzická či právnická osoba stvrzuje, že se s těmito zásadami seznámila, souhlasí s nimi a chce jimi být vázána.
 4. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného charakteru webových rozhraní.
 5. Majitelem veškerého publikovaného obsahu webových rozhraní je Poskytovatel, který je oprávněn v souladu s právními předpisy k šíření veškerého obsahu na webových rozhraní Poskytovatele.
 6. Na webových rozhraní mohou být oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem.
 7. Jakékoli užití webových rozhraní nebo jejich části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravy, crawlování či pořizování dalších rozmnoženin je bez předchozího souhlasu Poskytovatele zakázáno. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Poskytovatele a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webových rozhraní.
 8. Každý Návštěvník či Uživatel užívá webová rozhraní na vlastní riziko. Veškerý obsah webových rozhraní slouží pouze jako obecná informace Návštěvníkům a Uživatelům. Poskytovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto informativního obsahu. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na webových rozhraní musí být posuzovány rozumně a ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na webových rozhraní. Poskytovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu webových rozhraní.
 9. Před jakýmkoliv právním jednáním Návštěvníka či Uživatele, učiněným na základě informací uvedených na webových rozhraní je Návštěvník či Uživatel povinen ověřit si platnost takových informací u specializovaného poradce na danou problematiku, jinak u Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé využitím zveřejněných informací Návštěvníkem či Uživatelem a žádné z uvedených informací nejsou závazným právním doporučením či radou Poskytovatele Návštěvníkovi či Uživateli.
 10. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu či jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím jeho webových rozhraní a neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí webových rozhraní (zejména komentáře, diskusní fóra, diskusní skupiny apod.) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.
 11. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webových rozhraní a dále za újmy vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Poskytovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování webových rozhraní a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto webovým rozhraním a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Návštěvník či Uživatel nese náklady na internetové připojení.
 12. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoli část obsahu webových stránek.
 13. Poskytovatel neodpovídá za obsah internetových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím těchto webových stránek, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto internetových stránkách. Poskytovatel neodpovídá za obsah internetových stránek, ze kterých je možné se připojit na webová rozhraní Poskytovatele, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto internetových stránkách.
 14. Pokud se Návštěvník či Uživatel pohybuje v části webových rozhraní, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla (dále jen „Registrovaný přístup„), pak mohou být data poskytnutá Návštěvníkem či Uživatelem (jméno, příjmení, firma, adresa, telefon, email, případně další údaje) použita pro personalizaci takovýchto stránek a čerpaných služeb, včetně technického zpracování dat.
 15. Při registraci na webovém rozhraní Poskytovatele (dále jen „uživatelský účet“) je Návštěvník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat.  Údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné a aktuální.
 16. Poskytovatel upozorňuje Návštěvníka či Uživatele, že v souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů, kterou je či bude Poskytovatel povinen se řídit. Použití osobních údajů či jejich poskytnutí třetí osobě se řídí zásadami o ochraně osobních údajů, GDPR a souborech cookies, uvedených na této stránce.
 17. Pokud se Návštěvník registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na webových rozhraní nebo jinak využívá Registrovaný přístup, může kdykoliv tuto registraci zrušit na emailové adrese info@digitalflowseo.com.
 18. Pro evidenci Návštěvníků a Uživatelů a individuální nastavení některých částí webových rozhraní používá Poskytovatel soubory cookies, a to v souladu s informacemi, uvedenými na této stránce.
 19. Ustanovení tohoto článku platí nezměněně po registraci Návštěvníka.

Informace o ochraně osobních údajů, GDPR a souborech cookies naleznete zde.

Prohlášení o ochraně autorských práv najdete zde.